دکتر ارجمند

شخصا اعتقاد دارم انرژی و نقطه ی عطفی که جوانان دارند در مسائل بسیار راهگشا ،کارآمد و بروز است .
امروزه دانش در میان جوانان به هنگام تراز میانسالان و کنهسالان است و شورای اسلامی شهر کرمان بشدت این نیاز را احساس کرد و شورای مشورتی جوانان را راه اندازی کرد که بتواند از نقطه نظرات آن ها استفاده کنیم و به کار ببیرم