دکتر ایرانمنش

به جوانان باید اعتماد کرد و میدان داد به انها اگر سوابق و رزومه صرفاًمد نظر باشد از جوانان نمی توان استفاده کرد.
شورای پنجم نشان داده که جوان گرا است هم اینکه شورای مشورتی جوانان شهر کرمان را به اتفاق ارا مصوب کردیم نشان میدهد شورا بااین رویکرد وارد شده که ازجوانان استفاده بکند و این شورای مشورتی به نوعی بازویی برای شورای شهر باشد