خدادادی

شرایط مملکت که نیازمنداین است که جوانان حضور پیدا کنند و مدیریت را دست بگیرند
ما به تمامی پیشنهادات و نظراتشان توجه میکنیم
در طول ۴سال خواهید دید شورای پنجم چقدر به جوانان اهمیت خواهد داد
اونهایی که میگن جوانان نمی توانند کار بکنند بی خود میکنند


علی خدادادی