درباره هیات مشاورین جوان

هیات مشاورین جوان شورای شهر کرمان در سال ۹۶ توسط یک گروه از جوانان کرمانی آغاز به کار کرد.
این گروه طی جلسات متعددی یک اساسنامه برای این مجموعه تهیه کرده و به شورای شهر ارائه دادند.
هیات موسس پس از برگزاری انتخابات دور اول از فعالیت کناره گیری کرده و این شورا ا هیات رییسه منتخب آغاز به فعالیت کردند.

دور دوم این شورا با اصلاحات اساسنامه و تغییراتی مانند انطباق کمیته ها با کمیسیون های شورای شهر در حال تکمیل عضو گیری و ثبت درخواست نامزدی برای انتخاب هیات رییسه جدید است.